گواهینامه هاISOاستاندارد ایزو ISO 10002:2018

استاندارد ایزو ISO 10002:2018

246
1398/06/03
 استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ رهنمودهایی برای پردازش شکایات مربوط به محصولات و خدمات در یک سازمان، از جمله برنامه‌ریزی، طراحی، توسعه، عملیات، نگهداری و بهبود ارائه می‌دهد. فرآیند رسیدگی به شکایات برای استفاده به عنوان یکی از فرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی، مناسب است.
استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ جنبه‌های ذیل در زمینه رسیدگی به شکایات را مورد خطاب قرار می‌دهد:
1  افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد یک محیط متمرکز با مشتری که پذیرای بازخورد (شامل شکایات)، حل هر گونه شکایت دریافت‌شده، و افزایش توانایی سازماندهی برای بهبود محصولات و خدمات خود، از جمله خدمات مشتری است؛
2  مشارکت و تعهد مدیریت ارشد از طریق کسب و توسعه کافی منابع از جمله آموزش کارکنان؛
3  تشخیص و رسیدگی به نیازها و انتظارات شاکیان؛
4  ارائه شکایات به صورت پروسه شکایات باز، موثر و آسان برای استفاده؛
5  تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات از جمله خدمات مشتری؛
6 حسابرسی فرآیند رسیدگی به شکایات؛
7  در حال بررسی اثربخشی و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایات هستند.
این سند به اختلافات مربوط به حل و فصل در خارج از سازمان و یا برای حل اختلافات مربوط به اشتغال ، اعمال نمی‌شود.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها