گواهینامه هاISOاستاندارد ISO 10015

استاندارد ISO 10015

228
1398/06/14
استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می شود.
1- نیازسنجی آموزشی : در این مرحله سازمان ها نیازهای آموزشی کارکنان خودشان را شناسایی می کنند که این نیازها می تواند فاصله و شکاف بین مهارت ها ودانش مورد نیاز یک سمت سازمانی با فرد مسئول باشد و یا افزایش مهارت و آگاهی پرسنل که نیازمند یادگیری است.
این نیازسنجی پس از ارائه بررسی می شود و برخی از آموزش ها تایید و برخی ممکن است در دوره های بعدی برگزار شود (معمولا دوره چرخه آموزش را 6 ماهه در نظر می گیرند)
2-برنامه ریزی : پس از اینکه نیازسنجی انجام شد می بایست برای اجرا آموزش های تایید شده ، برنامه زمانبندی شده در نظر گرفته شود.
3- اجرا: برنامه های تدوین شده در زمان های تعیین شده اجرا می شوند.
4- اثربخشی آموزشی: بررسی می شود که آیا آموزش های ارائه شده اثربخش بوده اند یا خیر.
ورژن این استاندارد مرتبط با سال 1999 می باشد و تاکنون استاندارد ویرایش نشده است، البته در سال 2010 استاندارد ISO 29990  از طرف سازمان ایزو ارائه شد که برای سازمان هایی می باشد که خدمات غیر رسمی آموزش دارند.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها