گواهینامه هاISOایزو 50001:2018

ایزو 50001:2018

239
1398/06/03
استاندارد ایزو 50001:2018 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد.
ویژگی های ایزو 50001:2018 چیست؟
الف) برای هر سازمان بدون توجه به نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ سازمانی یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا است؛
ب) برای فعالیت های تأثیرگذار بر عملکرد انرژی که توسط سازمان مدیریت و کنترل می شود، قابل اجرا است
ج) قابل اجرا بدون توجه به مقدار، استفاده یا انواع مصرف انرژی است
د) نیازمند نمایش واثبات بهبود عملکرد مداوم انرژی است، اما سطوح بهبود عملکرد انرژی را تعیین نمی کند؛
ه) می تواند به طور مستقل استفاده شود، یا هماهنگ با سیستم های مدیریت دیگر باشد.
 ایزو 50001 مبتنی بر مدل سیستم مدیریت بهبود مداوم است و همچنین همراه با دیگر استانداردهای شناخته شده مانند ISO9001 یا ISO14001 استفاده می شود. و برای سازمان ها ادغام مدیریت انرژی در تلاش های کلی خود برای بهبود کیفیت و مدیریت زیست محیطی را تسهیل می سازد.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها