گواهینامه هاISOاستاندارد ایزو ISO 10018

استاندارد ایزو ISO 10018

271
1398/06/03
استاندارد ایزو ISO 10018 برای كسب بهترین نتیجه از پرسنل در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001، برای همه سازمان ها در هر اندازه، نوع و فعالیت چارچوبی ارائه می دهد.
استاندارد ISO 10018:2012 ، (دستورالعمل هایی برای مشاركت و شایستگی (competence) پرسنل)، با هدف ایجاد ابزاری مفید برای رؤسا، مدیران، سرپرستان، متخصصان كیفیت، نمایندگان و مدیران منابع انسانی در نظر گرفته شده است. 
این استاندارد به شرح موارد زیر می پردازد:
1 فرآیندهایی كه یك سازمان برای پیاده سازی و حفظ مشاركت و شایستگی پرسنل در سیستم های مدیریت كیفیت استفاده می نماید.
2 اقداماتی كه به منظور تقویت مشاركت پرسنل در نظر گرفته می شود.
3 اقداماتی كه در مواجهه با الزامات سیستم مدیریت كیفیت فردی انجام می شود همچون مواردی كه در ISO 9001 مشخص شده است اگر چه ISO 10018 را می توان با سایر استانداردهای سیستم مدیریتی نیز استفاده نمود.
 استاندارد ISO 10018 رویكردی مبتنی بر فرآیند را در بر می گیرد و به تشریح اقدامات، نتایج و برنامه هایی برای مشاركت و شایستگی پرسنل می پردازد. چنانچه نظارت، اندازه گیری و تحلیلی صورت پذیرد نتایج ارائه شده حاكی از توانمندی مدیران ارشد در بهبود تصمیم گیری ها می باشد كه در نهایت به افزایش سطح رضایت مندی مشتری منجر می شود.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها