آموزشمدیران روز به انسان ها ایمان داشته باشید

به انسان ها ایمان داشته باشید

1,521
1395/03/11
شما بايد هر گونه احساس ياس و نومیدی نسبت به کارکنان خود را که مبناي آن چيزي جز هوس واهی سازمان کامل نيست، از خودتان دور کنيد.
توجه داشته باشید، اين تفکر که گاهي اوقات ما انسان ها اساساً غير قابل اعتماد ومحدود هستيم، واز اين رو بايد مجبورمان کنند تا از طريق زنجيره هاي دستور، جزء جزء کردن کار و خطوط اقتدار وظيفه مان را انجام دهيم، را باید کنار بگذارید و به جاي اين تفکر بايد ايمانتان را نسبت به انسان ها محکم نگاه دارید و به این علم و ايمان داشته باشید که انسانها، همه مشتاق فراگيري ومستعد گذشت وتعالي واحساس مسئوليت فردي هستند. لذا اين پديده انتزاعي و واهي، اقتدار به اعتبار مقام را با واقعيت ملموس اقتدار به اعتبار وجود مبادله کنيد.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها